Regulamin świadczonych usług

Oraz polityka prywatności

Regulamin świadczonych usług

Poradnia Valeria, zwana dalej ‘Poradnią’ jest nieposiadającą oddzielnej osobowości prawnej marką Fundacji Varsztatovnia z siedzibą przy ul Dzielnej 5; 00-162 Warszawa (KRS: 0000740077 NIP: 1182177063 REGON: 380754925). Podmiotem świadczącym usługi w ramach Poradni jest Fundacja Varsztatovnia.

Niniejszy regulamin reguluje politykę świadczenia usług w Poradni i obowiązuje zarówno Pacjentów / Klientów oraz Poradnię. 

1. Sesje i Konsultacje Psychoterapeutyczne oraz Psychologiczne 

1.1. Sesje i konsultacje psychoterapeutyczne, psychologiczne, a także superwizje odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu za pośrednictwem strony internetowej oraz po dokonaniu opłaty za sesję

1.2. Każda wizyta (pierwsza oraz każde następne) powinna zostać umówiona i opłacona z wyprzedzeniem co najmniej 12 godzin przed datą planowanej wizyty. Cena wizyty to cena widoczna podczas zapisu na sesję przez elektroniczny system rezerwacji.

1.3. Potwierdzenie wizyty jest równoznaczne z zobowiązaniem do stawienia się na niej. 

Niepojawienie się na wizycie skutkuje koniecznością uiszczenia 100% opłaty.

1.4. Spóźnienie się na wizytę spowoduje skrócenie czasu jej trwania o długość opóźnienia. W przypadku, gdy uczestnik spóźnia się na sesję, Terapeuta będzie oczekiwał na uczestnika przez 20 minut trwania sesji, w przypadku dłuższego spóźnienia (powyżej 20 minut) Terapeuta ma prawo opuścić gabinet lub odejść od komputera i odmówić wykonania sesji. Taka sesja pozostaje sesją pełnopłatną – Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia pełnego kosztu sesji.

1.5. W przypadku, gdy Terapeuta spóźni się na konsultację, przedłuży on spotkanie o czas spóźnienia lub zapewni, że kolejne spotkanie w zależności od dyspozycji Użytkownika zostanie wydłużone o czas spóźnienia.

1.6 Pacjent ma możliwość bezpłatnego odwołania lub przeniesienia sesji na inny termin najpóźniej do 24 godzin przed planowaną datą sesji. W przypadku rezygnacji z sesji Pacjentowi przysługuje zwrot całości wpłaconych środków, zaś w przypadku przeniesienia – bezpłatne umówienie sesji zastępczej. 

1.7 Sesje, które nie mogą się odbyć z powodu nieobecności terapeuty, nie wymagają opłacenia.

1.8 W przypadku chęci odwołania terminu spotkania psychoterapeutycznego Pacjent ma obowiązek odwołać sesję przez panel rejestracyjny do 24 godzin przed planowaną datą sesji

1.9 W przypadku odwołania sesji przez psychoterapeutę Pacjent ma prawo do zwrotu środków lub zmiany terminu sesji. 

1.10 W przypadku gdy konsultacja z umówionym Terapeutą nie może się odbyć w uzgodnionym terminie lub miejscu, z przyczyn, za które odpowiada poradnia zdrowiapsychicznego  Valeria, wedle wyboru Użytkownika:

 1. zwraca Użytkownikowi dotychczas wpłacone kwoty za taką konsultację i przyjmuje, że zostaje ona odwołana
 2. umówi inny termin konsultacji, zaliczając wcześniej wpłacone kwoty na poczet nowego terminu konsultacji, 
 3. jeżeli istnieje taka możliwość, zapewni odpowiednie zastępstwo innego terapeuty

1.11 Faktury za udział w terapii są wystawiane na życzenie Pacjenta. Osoby zainteresowane proszone są o przekazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury na adres mailowy kontakt@poradnia-valeria.pl, lub załączenie tych danych w formularzu zapisowym (pole Komentarz).

1.12 Podmiotem świadczącym usługę psychoterapii jest psychoterapeuta (doradca prowadzący sesję z klientem). Fundacja nie odpowiada za roszczenia pacjentów dotyczące przebiegu sesji i praktyk stosowanych przez psychoterapeutę. Jeśli jest prowadzona dokumentacja medyczna – za prowadzenie jej jest odpowiedzialny psychoterapeuta. Fundacja nie przetwarza i nie przechowuje dokumentacji medycznej pacjentów.

1.13 Fundacja odpowiada za roszczenia pacjentów dotyczące systemu rezerwacji i grafiku sesji, jeśli wynikają one z błędu systemowego lub niedopatrzenia po stronie personelu Fundacji. 

1.14 Korzystanie z usług Poradnii jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926, zgodnie z polityką prywatności Poradnii znajdującą się poniżej.

1.15 W celu wystosowania zapytań, próśb i w innych sprawach można kontaktować się z Organizatorem mailowo: kontakt@varsztatovnia.pl lub telefonicznie: +48504858723

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną

2.1 Konsultacje online organizowane są przy pomocy serwisu Google Meet

2.2 W celu prawidłowego przeprowadzenia konsultacji drogą elektroniczną uczestnik powinien dysponować urządzeniem i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: dostęp do sieci Internet; urządzeniem wyposażonym w mikrofon oraz głośnik/słuchawki; miejsce zapewniające zachowanie poufności oraz swobodę i komfort rozmowy

2.3 Świadczenie usług może napotkać trudności lub zostać uniemożliwione w przypadku wystąpienia różnych sytuacji, takich jak słaba jakość połączenia, uszkodzenia lub wady urządzeń telekomunikacyjnych, problemy z zasilaniem, usterki sprzętu komputerowego, awarie sieci telekomunikacyjnych, przerwy w dostawie prądu, utrata połączenia lub działania osób trzecich. Poradnia nie jest odpowiedzialna za te okoliczności, jeśli wystąpią one po stronie Pacjenta, a usługa ta jest płatna w pełnej wysokości. 

2.4 Uczestnik musi ściśle przestrzegać zakazu nagrywania sesji. Podczas trwania sesji, Użytkownik ma obowiązek utrzymywać pełną prywatność i zapewnić, że nie ma żadnych osób trzecich w pomieszczeniu, w którym przebywa podczas sesji.

2.5 Terapeuta jest upoważniony do rejestrowania sesji wyłącznie w celach edukacyjnych po otrzymaniu jednoznacznej, pisemnej zgody Pacjenta.

 1. Reklamacje 

3.1 Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej świadczenia Usług na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia konsultacji od dnia ustania Umowy. Zgłoszone reklamację zostaną rozważone w przeciągu 30 dni roboczych

3.2 Reklamacja może zostać przesłana drogą mailową na adres: kontakt@poradnia-valeria.pl. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na wskazany przez składającego reklamację adres e-mail lub na adres korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

3.3 Reklamacja winna zawierać szczegółowe dane identyfikacyjne Użytkownika, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail oraz adres do korespondencji, a także precyzyjny opis sytuacji, która jest podstawą zgłoszenia reklamacji.

> Polityka prywatności

Fundacja Varsztatovnia informuje, że prywatność użytkowników oraz zgodność z przepisami RODO jest jej priorytetem. Poniższa polityka prywatności precyzuje jak przetwarzamy zbierane dane, komu są udostępniane oraz jak je zabezpieczamy.

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Varsztatovnia z siedzibą przy ul. Dzielnej 5 w Warszawie (KRS 0000740077 NIP: 1182177063).

 2. Użytkownicy naszych usług i uczestnicy warsztatów oraz wszystkie osoby których dane osobowe znajdują się w naszej bazie mają prawo w każdej chwili wycofać zgodę do ich przetwarzania. Jeżeli osoba wycofująca zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestniczy w danym momencie w warsztatach, wiąże się to z rezygnacją z udziału w zajęciach i zastosowanie ma polityka zwrotów zawarta w niniejszym regulaminie. By wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub zażądać ich usunięcia napisz do nas maila na kontakt@varsztatovnia.pl

 3. Strona poradnia-valeria.pl korzysta z plików cookie do zbierania informacji o użytkowaniu do celów analityczno – optymalizacyjnych oraz do celów targetowania treści marketingowych. Są to pliki cookie takich usług jak Google Analitics, Google Tag manager, Facebook Pixel, czy Hotjar. Niniejsza strona korzysta również z zewnętrznych plików cookie – udostępniamy różne narzędzia i usługi stron trzecich na stronie internetowej, aby poprawić wrażenia z jej użytkowania. Narzędzia te obejmują usługi umożliwiające nam osadzanie naszych multimediów na stronie internetowej – np. w celu osadzenia wideo używamy YouTube, do udostępniania nagrań dźwiękowych i innych multimediów możemy również korzystać z usług takich jak Spotify czy Vimeo. Te narzędzia lub usługi często zawierają pliki cookie od tych stron trzecich. Fundacja nie jest administratorem danych w zakresie informacji gromadzonych za pośrednictwem tych plików cookie i nie ma do nich dostępu. Możesz dowiedzieć się więcej o polityce plików cookie stron trzecich oraz o tym, jak zrezygnować z ich przetwarzania zapoznając się z polityką prywatności tych usług. Pliki cookie zbierane przez stronę Fundacji podczas anonimowej sesji przeglądania nie umożliwiają bezpośrednio identyfikacji personaliów użytkownika (nie zawierają one imienia i nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu oraz innych danych osobowych). Możliwe jest wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce użytkownika – może jednak skutkować to częściowym brakiem funkcjonalności naszej strony na jego urządzeniu.

 4. Strona poradnia-valeria.pl zbiera również dane dotyczące użytkowania takie jak informacje systemowe, adresy IP odwiedzających, linki źródłowe lub linki referencyjne. Danych tych używamy do diagnostyki i naprawy problemów technicznych, oraz badań demograficznych dotyczących użytkowania. O ile nie wymaga tego proces prawny, nie łączymy adresów IP z żadnymi danymi osobowymi. Oznacza to, że sesje użytkownika mogą być śledzone na podstawie adresu IP, ale tożsamość użytkownika pozostaje anonimowa. Ponadto zazwyczaj nie ujawniamy stronom trzecim danych dotyczących korzystania z witryny powiązanych z indywidualnymi adresami IP, ale możemy to zrobić w bardzo ograniczonych okolicznościach, gdy jest to wymagane przez prawo, lub współpracując z konsultantami pomagającymi nam w naprawianiu błędów technicznych lub podczas audytu bezpieczeństwa wykorzystywanych przez nas systemów i protokołów.

 5. W ramach świadczenia naszych usług zbieramy również następujące dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres email i numer telefonu), wiek, miejscowość zamieszkania. Wymienione dane są zniezbędne do prawidłowego realizowania obowiązków wynikających z umowy konsumenckiej leżących po stronie Organizatora (zarządzanie i administracja grupami, realizacja obowiązków informacyjnych, kontakt w sprawach administracyjnych), oraz są wykorzystywane do celów informacyjno – marketingowych. Zapis na warsztaty wiążę się ze zgodą na przetwarzanie danych w wyżej wymienionych celach.

 6. Pozyskiwanie wymienionych danych odbywa się przez internetowe formularze zapisowe, formularze kontatkowe, za pomocą poczty eleftronicznej oraz telefonicznie. Wszelkie dane osobowe udostępnione Fundacji są udostępniane dobrowolnie, jednak brak zgody na ich udostępnienie może wiązać się z odmową świadczenia usług.

 7. Organizator w swoich działaniach marketingowych korzysta z z grupowych mailingów (newslettery), nie korzysta z metod telemarketingu. Możliwa jest rezygnacja z otrzymywania emaili marketingowych bez wycofania ogólnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez kliknięcie w link anulowania subskrypcji znajdującego się w stopce jednego z takich maili.

 8. Przechowywanie danych osobowych w bazach danych Fundacji odbywa się z zachowaniem wymaganych procedur bezpieczeństwa oraz dobrych praktyk bezpieczeństwa IT. Osoby nieautoryzowane nie mają dostępu do przechowywanych przez nas dancyh, a zabepieczenia naszych systemów są regularnie aktualizowane i modernizowane. Niestety, ze względu na charakter komunikacji internetowej, żadna transmisja danych przez Internet nie może być całkowicie bezpieczna. Mimo zobowiązania Fundacji na rzecz ochrony prywatności naszych użytkowników, nie możemy zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa wszystkich przechowywanych informacji, osoby przekazujące nam dane robią to na własne ryzyko.

 9. Fundacja Varsztatovnia nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom trzecim. Zastrzegamy sobie jednak prawo do udostępnienia tych danych w wyjątkowych przypadkach, jeżeli powstaje wymóg prawny ich udostępnienia, w przypadku nakazu sądowego lub w przypadku wystąpienia okoliczności, w których ujawnienie ich jest konieczne w celu ochrony praw, w tym praw własności intelektualnej Fundacji Varsztatovnia.

 10. Administrator może udostępniać zebrane dane osobowe autoryzowanym członkom personelu Fundacji w przypadkach gdy ich udostępnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonywania ich zadań służbowych oraz koordynatorom realizowanych wydarzeń jeśli ich udostępnienie jest niezbędne do realizacji wydarzenia.

 11. Informujemy, że w ramach świadczenia naszych usług oraz realizacji celów statutowych korzystamy z następujących usług które mogą być wykorzystywane do przetwarzania zebranych danych:

  – Usługi reklamowy internetowej (Google Ads, Facebook Ads, Linkedin Ads)

  – Usługi świadczenia mailingów grupowych (Mailer Lite)

  – Usługi automatyzacji i integracji międzysystemowej (Zapier, Integromat)

  – Usługi analityki (Google Analitics, Google Tags Manager, Facebook Pixel, Hotjar)

  – Usługi przechowywania i zarządzania danymi (Usługi Google Docs, Google Sheets, Dropbox)

  – Usługi wideokonferencji i realizacji spotkań online (Google Meet, Google Classroom)

  – Usługi wykorzystwane do zarządzania stroną i systemami (Woocommerce, CMS WordPress)

   

  Informujemy, że z uwagi na regularne zmiany i modernizacje w systemach informatycznych z których korzysta Fundacja niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. Jeśli tak się stanie – wszelkie zmiany będą widoczne na tej stronie. Wszelkie takie zmiany nie wpłyną na nasze ogólne zobowiązanie do ochrony prywatności naszych użytkowników.